Sponge 2.5

Yellow & Green – Sponge w/ Scourer Pad

Size (mm): 150 x 100 x 25
Pack QTY: 10
Carton QTY: 180

Shopping Cart